Alík : Soutěže : Alíkova soutěž s festivalem Malé oči
Soutěže

Alíkova soutěž s festivalem Malé oči

Na otázky můžeš odpovídat od 17.03.2017 0:00 do 24.03.2017 0:00

soutez

Již není možné odpovídat.

Pravidla soutěže

 1. Obecná ustanovení
  1. Soutěž "Alíkova soutěž" (dále také jen "soutěž") probíhá na území České republiky.
  2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář www.alik.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
  3. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Ing. Mojmír Mojzík, IČ: 05612144, datová schránka: ddp8z83 (dále jen "Alík").
  4. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
  5. Alík si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
  6. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
  7. Ve sporných případech si Alík vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
  8. V případě vícenásobných odpovědí bude do slosování zařazen účastník jen jedenkrát.
  9. Do slosování bude zařazen každý účastník, který vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny soutěžní otázky.
  10. Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky soutěže, kteří vyhoví jejím podmínkám.
  11. Pokud to bude výslovně uvedeno u soutěžní otázky, vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou popř. telefonicky.
  12. Výhry nad 10.000,- Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.
  13. Účastník soutěže tímto poskytuje Alík souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti Alík poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
  14. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
 2. Základní mechanismus soutěže
  1. Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném u soutěžních otázek na stránkách www.alik.cz.
  2. Úkolem soutěžících je zodpovězení všech soutěžních otázek, z nich každá má více variant odpovědí (pouze jedna správná).
  3. Účastník soutěže odpoví otázky a stiskne tlačítko "odeslat odpovědi". V případě, že účastník zodpoví tímto způsobem správně všechny otázky, postupuje do slosování o ceny.
  4. Výherce jednotlivých cen vylosuje Alík, nebo partner soutěže nejpozději 2 dny po ukončení soutěže, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny soutěžní otázky. K losování bude použit generátor náhodných čísel.
 3. Předání výher
  1. Pokud je to výslovně uvedeno u soutěžních otázek, kontaktuje Alík vylosované výherce prostřednictvím e-mailu popř. telefonicky.
  2. Pokud soutěž vyžaduje jako kontaktní údaj email či Alíkovu přezdívku, výherci obdrží písemnou výzvu k vyzvednutí výhry, případně k zaslání instrukcí ohledně převzetí výhry. Výzva bude odeslána na kontaktní údaj uvedený u odpovědi na soutěžní otázku (email/ Alíkova přezdívka), platný v době odeslání výzvy. Pokud výherce neodpoví na výzvu do 14-ti dnů od zaslání oznámení, jeho právo na výhru uplynutím této lhůty zaniká.
  3. Ceny jsou výhercům doručovány poštou na adresu, kterou účastníci soutěže vyplňují u soutěžních otázek. Pokud adresa není součástí podmínek účasti v soutěži, bude výhra doručována na adresu, kterou výherce oznámí emailem či telefonicky, pokud není výslovně stanoveno jinak. Při zasílání zásilek poštou Alík odpovídá pouze za předání zásilky držiteli příslušné poštovní licence. Vrácené poštovní zásilky nebudou opětovně zasílány.
  4. V případě osobního předání bude výherci mladšímu 18 let výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
  5. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Jinde na Alíkovi